My Way Borduringen - Maaseik

Algemene voorwaarden

  • Alle facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum.
  • Bij niet­betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zal van rechtswege als verwijlinterest 1,5% per maand van het factuurbedrag worden aangerekend, te rekenen vanaf de dag volgend op de hiervoor omschreven termijn zonder ingebrekestelling.
  • Als dekking op de eventuele inningskosten wordt, los van de verwijlinteresten en eventuele gerechtelijke kosten, forfaitair 15% van het factuurbedrag nageheven, met een schadevergoeding van 20 EUR. Dit doet geen afbreuk aan alle rechten en schadevergoedingen ten onze gunste.
  • Reclamaties dienen ons geadresseerd te worden uiterlijk 8 dagen na factuurdatum.
  • De diskettes, afgeleverd door de klanten worden eigendom van My Way Borduringen, de labels en/of tekeningen, logo’s, of emblemen blijven echter exclusief eigendom van de opdrachtgevers.
  • My Way Borduringen verbind zich ertoe deze diskettes exclusief te gebruiken voor de opdrachten die zij van de opdrachtgevers krijgen.
  • In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Tongeren en Hasselt bevoegd.